Fødevaresikkerhed

Opdateret - 03.08.2020

03.08.2020 - Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
 
Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav, jf. dog kapitel 4:
1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal, hvis den fysiske eller juridiske personer, der råder over lokalerne, er omfattet af retningslinjer udarbejdet af vedkommende minister på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og under inddragelse af øvrige relevante myndigheder, organisationer m.v. (sektorpartnerskabsretningslinjer), eller er en offentlig myndighed. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende eller deltagere at holde afstand til hinanden.
3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
5) Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
6) Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

20.05.2020 -  Kravet om de 4 m2 pr. kunde er stadig gældende.

Efter flere henvendelser præciserer FødevareDanmark at kravet om de 4 m2 pr. kunde stadig er gældende.
Kravet er ikke ændret i bekendtgørelsen, som blev opdateret den 17/5-2020.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/630

20.05.2020 - Der altid skal bruges handsker i butikken - uanset funktion.
Der skelnes ikke mellem om man berører fødevarer med hænderne eller har andre opgaver, ligesom der ikke skelnes mellem spiseklare og rå produkter. 
Vi har erfaret, at politiet i praksis håndhæver covid-bekendtgørelsen sådan, at almindelig håndhygiejne (vask og evt. sprit) kun er tilstrækkeligt uden for kundens påsyn – altså i baglokalerne. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/630

28.03.2020 - Coronavirus og fødevarer - for virksomheder 
Opdateret af Fødevarestyrelsen 

I hvilke funktioner er det nødvendigt, at medarbejderen bruger handsker?
Medarbejdere, der betjener delikatesseafdelinger eller butikker med pålægsvarer: Medarbejdere, der håndterer pålægsvarer, der efterfølgende bliver pakket ind og givet til kunden, som lægger det i indkøbsvognen, skal, som de plejer, holde en god personlig hygiejne og sikre, at der ikke sker krydsforurening mellem rå og spiseklare fødevarer. Fødevarestyrelsen vurderer, at fordi pålægsvarerne som udgangspunkt ikke bliver varmebehandlet af forbrugeren, skal medarbejderen bruge handsker i denne særlige corona-situation.

I hvilke funktioner er det ikke nødvendigt, at medarbejderen bruger handsker?
Medarbejdere, der håndterer uemballeret fersk kød, fisk o.l. fx i delikatesseafdelinger i supermarkeder eller i slagterforretninger og fiskehandlere: Medarbejdere, der håndterer fersk kød og fersk fisk, der efterfølgende bliver pakket ind og givet til kunden, som lægger det i indkøbsvognen/indkøbsnettet, skal, som de plejer, holde en god personlig hygiejne og sikre, at der ikke sker krydsforurening til spiseklare fødevarer. Der er tale om fødevarer, som typisk vil blive varmebehandlet hjemme hos kunden, og når kunden tilbereder det rå kød eller den rå fisk i hjemmet, vil vask af hænder naturligt indgå i processen.

Engrosvirksomheder må midlertidig  indfryse ferske kødprodukter og påføre ny holdbarhedsdato
For at undgå madspild under coronakrisen er det midlertidigt muligt for engrosvirksomheder at indfryse kødprodukter, som er mærket med sidste anvendelsesdato, påføre produkterne en ny holdbarhed som frostprodukter og herefter markedsføre dem som frostvarer. For fødevarer mærket med "bedst før" er denne fremgangsmåde allerede mulig under normale omstændigheder. Denne midlertidige foranstaltning for produkter mærket med sidste anvendelsesdato gælder kun for engrosvirksomheder, der ellers ikke vil kunne afsætte disse varer pga. coronakrisen.

I kan læse mere her:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Corona-og-foedevarer-for-virksomheder.aspx 

VIGTIGT - Butikker og specialforretninger - VIGTIGT
18.03.2020 - Regeringen og myndighederne tager nu yderligere tiltag med henblik på, at mindske spredning af smitte med COVID-19 i samfundet.
Se de nye tiltag og download materiale her

Myndighedernes udmelding om at lukke ned for aktiviteterne er alvorlig, men vi skal ikke gå i panik.

Formålet med at stoppe forsamlinger af mennesker er at forsinke udbredelsen af smitte, så vores sundhedssystem ikke presses unødigt.
Derfor giver det mening at lukke steder, hvor mange mennesker med forskellig baggrund mødes indendørs og udveksler smitte, som de bringer tilbage i deres familier, arbejdspladser og lokalmiljø.
Risikoen er lille, hvis man bliver i sine egne cirkler, dvs. ikke rejser og ikke får nye ind udefra, og i øvrigt følger myndighedernes 5 velkendte råd om beskyttelse.
 
Vores fødevarer skal produceres og distribueres. Vi skal være med til at undgå panik blandt kunderne. Derfor vedlægger vi forslag til et skilt, som du kan printe ud på eget papir, hænge op på døren, i produktionen eller ude hos jeres kunder.
Download PDF filen herunder.
Da situationen hele tiden ændres, henviser vi til myndighedernes hjemmesider, pressemøder osv. Og ikke mindst sund fornuft.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-foedevarer.aspx
https://politi.dk/corona
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar


TAK for at du viser hensyn - butikker.pdf

Hvad kan du ellers gøre?

Forebyg
Sørg for at alle medarbejderne er har indarbejdet de 5 råd og kan svare på de mest almindelige spørgsmål.
Vask hænder meget ofte og gerne i kunders påsyn.
Sæt håndsprit op – og brug det.
Handsker giver en falsk renhedsfornemmelse, hvis de ikke anvendes med absolut omhu. Håndvask og sprit er mere sikker.
Rør ikke ved kunderne. Sprit ofte dør og disk af. Gerne i kunders påsyn.
Overvej om varer til virksomheden med fordel kan blive sat af udenfor døren.
Ved vareudbringning leveres varen uden for/ ved kundens dør. Gå ikke ind i folks hjem og rør ikke ved noget. Hav håndsprit med.
Undgå kontanter i videst mulige omfang.
 
Medarbejdere, der har rejst til røde områder, skal agere ifølge myndighedernes anvisninger.
 
Ved sygdom
Det er ikke virksomhedens rammer og varer, men personalet, der bliver ramt af sygdom.
Hav en eller flere nødplaner, hvis en medarbejder sendes hjem og kontakter evt. skal i karantæne.
Hvor lidt personale kan du i værste fald klare dig med? Hvem kan du indkalde?
 
Del evt. op i 2-3 hold, så ikke hele personalet sendes hjem, hvis der findes en coronasmittet.
Hav en plan for, hvilke funktioner og produkter, der skal prioriteres, hvis bemandingen reduceres.
 
Nødberedskab er aktiveret
FødevareDanmark's nødberedskab er aktiveret og sidder klar til at hjælpe jer.
Der er naturligvis travlt på telefonen pt. men vi bestræber os på at hjælpe ALLE medlemmer så hurtigt som muligt.
Du kan finde vores hotline kontaktoplysninger her