Fødevaresikkerhed

29.10.2020 - Mundbindskrav i detailhandlen - Vigtig nyt!
Fra og med den 29. oktober træder krav om mundbind i detailhandlen i kraft. Bekendtgørelsen, der regulerer brugen, er nu tilgængelig.
Læs nedenstående bemærkninger fra FødevareDanmark og bliv klogere på de nye krav og bekendtgørelsen. 

Mundbindskrav bekendtgørelse 29. okt. 2020.pdf

27.10.2020 - Gældende regler i butik og produktion.
Opdateres løbende..
1) Medarbejdere, kunder og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal anvende mundbind eller visir.  Medarbejdere er undtaget hvis de står bag plexiglas. 
2) Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
3) Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

4) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende eller deltagere at holde afstand til hinanden.
5) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
6) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
7) Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.

05.10.2020 - Coronatilsyn - Fra den 5. oktober og 2 uger frem kommer Arbejdstilsynet på et særligt målrettet tilsyn med fokus på at forebygge smittespredning med coronavirus. Når Arbejdstilsynet kommer på coronatilsyn, vejleder de virksomheden om, hvordan den kan forebygge risikoen for coronasmitte. De ser særligt efter de problemer, de ofte støder på i branchen, når det gælder forebyggelse af smittespredning.

Om tilsynsindsatsen
Det målrettede coronatilsyn har fokus på at forebygge smitterisiko. De foretager derfor ikke en systematisk gennemgang af alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer. En virksomhed vil dog kunne få et strakspåbud, hvis der er mangler i forebyggelsen af smitte med coronavirus eller andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som skal rettes med det samme.
Alle virksomheder i branchen får et brev, der orienterer om det målrettede tilsyn, men det betyder ikke, at alle virksomheder får besøg. Besøgene er uanmeldte.

5 typiske udfordringer i branchen
I slagteribranchen vil vi særligt have fokus på disse punkter, når vi kommer på tilsyn. Punkterne tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Find myndighedernes fulde retningslinjer til din branche nederst på siden.

Udenlandsk arbejdskraft:
Kan både være medarbejdere og eksterne leverandører fx rengøringsfirmaer, chauffører og håndværkere.
Det er muligt for indrejsende arbejdskraft uden bopæl i Danmark at blive testet for COVID-19, selvom de ikke har symptomer. Arbejdstagere fra højrisikolande opfordres til at blive testet.
Der bør opsættes informationsmateriale om COVID-19 smittefare, herunder forventninger til de ansatte fsva. hygiejne, afstand mv.

Afstand mellem medarbejdere:
Særlig opmærksomhed for virksomheder med snævre passager og faste arbejdsstationer.
Lokaler indrettes, så vidt muligt, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
Såfremt det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand i en konkret situation, fx som følge af indretningen af et produktionsområde, bør der iværksættes andre tiltag for at minimere smitterisikoen.

Fælles arbejdsstationer:
Virksomheder, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, bør sikre grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.

Omklædnings- og badefaciliteter:
Såfremt der er tilknyttet omklædnings- og/eller badefaciliteter, bør virksomheden sikre grundig rengøring løbende gennem dagen, herunder mellem eventuelle holdskift.

Udluftning:
Der bør så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning, og recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås.

Du kan læse mere om det på:
https://at.dk/coronasider/coronatilsyn/coronatilsyn-i-slagteribranchen/
Indsatsen gælder også butikker:
https://at.dk/coronasider/coronatilsyn/coronatilsyn-i-butiksbranchen/


Hvad kan du ellers gøre?

Forebyg
Sørg for at alle medarbejderne er har indarbejdet de 5 råd og kan svare på de mest almindelige spørgsmål.
Vask hænder meget ofte og gerne i kunders påsyn.
Sæt håndsprit op – og brug det.
Handsker giver en falsk renhedsfornemmelse, hvis de ikke anvendes med absolut omhu. Håndvask og sprit er mere sikker.
Rør ikke ved kunderne. Sprit ofte dør og disk af. Gerne i kunders påsyn.
Overvej om varer til virksomheden med fordel kan blive sat af udenfor døren.
Ved vareudbringning leveres varen uden for/ ved kundens dør. Gå ikke ind i folks hjem og rør ikke ved noget. Hav håndsprit med.
Undgå kontanter i videst mulige omfang.
 
Medarbejdere, der har rejst til røde områder, skal agere ifølge myndighedernes anvisninger.
 
Ved sygdom
Det er ikke virksomhedens rammer og varer, men personalet, der bliver ramt af sygdom.
Hav en eller flere nødplaner, hvis en medarbejder sendes hjem og kontakter evt. skal i karantæne.
Hvor lidt personale kan du i værste fald klare dig med? Hvem kan du indkalde?
 
Del evt. op i 2-3 hold, så ikke hele personalet sendes hjem, hvis der findes en coronasmittet.
Hav en plan for, hvilke funktioner og produkter, der skal prioriteres, hvis bemandingen reduceres.
 
Nødberedskab er aktiveret
FødevareDanmark's nødberedskab er aktiveret og sidder klar til at hjælpe jer.
Der er naturligvis travlt på telefonen pt. men vi bestræber os på at hjælpe ALLE medlemmer så hurtigt som muligt.
Du kan finde vores hotline kontaktoplysninger her