Arkiv

1.1 Omsætningskompensation
Omsætningskompensation er den mulighed i har som virksomhedsejer for at få jeres egen løn dækket. Maks. 23.000 kr. pr. måned.
Ordningen gælder for såvel dem der driver virksomheden i selskabsregi som for dem der driver virksomheden som selvstændig virksomhed i personligt regi. For at komme i betragtning til kompensation, må virksomheden højst have 10 ansatte og så skal omsætningen her i foråret som udgangspunkt være end 30% mindre i forhold til perioden 1/4 til 30/6 2019.

HUSK at det er vigtigt at gemme den dokumentation i fremfinder/udarbejder omkring omsætningsnedgang i forhold til 2019 og som i bruger/indtaster ved ansøgningen.
Denne dokumentation skal anvendes når i senest 8/12 2020 skal indsende opgørelse over det faktiske omsætningstab. Ellers risikerer i at skulle tilbagebetale kompensationen.  Kompensation efter denne ordning skal gøres med Virksomhedens NEM ID eller virksomhedsejerens private NEM ID som er tilknyttet virksomhedens CVR nr. Der findes vejledning på Virksomhedsguiden.dk til brug for at udfylde ansøgning.
Kontakt os hvis i bliver i tvivl undervejs.  

1.2 Kompensation for faste omkostninger
Ordningen træder i kraft ved:
- En omsætningsnedgang på minimum 40% samlet set i perioden 8/3 til 8/7 2020 når der – som udgangspunkt - sammenlignes med perioden 1/4 til 30/6 2019.
- Ligeledes skal virksomheden have mindst har 25.000 kr. i faste omkostninger i perioden 8/3 til 8/7 2020.
Faste omkostninger omfatter:
Omkostninger, der ikke varierer direkte med virksomhedens salg eller produktion.
Faste omkostninger defineres som: Dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.


2
. Tilskud og kompensationsordninger
Opdateret 18.04.2020
Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned.

2.1. Lønkompensation
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.
Kriterie for tilskud: Hjemsendelse med løn af mindst 30% af ansatte eller mere end 50 ansatte.
Tilskud: 75% af løn for fastansatte, dog maks. 30.000 kr. pr. måned pr. ansat. 90% af løn for timelønnede, dog maks. 30.000 kr. pr. måned pr. ansat.
Periode: 9. marts til 8. juli 2020.
Betingelser: Ingen opsigelser af økonomiske årsager i tilskudsperioden. De hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i kompensationsperioden.

Tilskuddet ydes, hvis virksomheden beholder ansatte på lønningslisten og udbetaler normal løn, pension m.v. til de ansatte under hjemsendelsen. Formålet med ordningen er at begrænse antallet af arbejdsløse samt fastholde medarbejderne i virksomheden. Ordningen omfatter også medarbejdere på deltid, men ikke løst ansatte på dags-/timebasis, hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage. De hjemsendte medarbejdere skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden. Virksomheden modtager ikke kompensation for disse dage. Tilskuddet opgøres individuelt for hver enkelt hjemsendt medarbejder.

Trepartsaftale om midlertidig lønkompensationsordning til elever
I nedenstående link finder du oplysninger om indgået trepartsaftale om midlertidig lønkompensationsordning til arbejdsgivere omfatter lærlinge og elever.
https://bm.dk/media/13238/trepartsaftale_loenkompensation_laerlinge.pdf

2.2. Kompensationsmodel for selvstændige
Kriterie for tilskud: Omsætningstab på mindst 30% som følge af COVID-19 og maks. 10 ansatte. Mindst omsætning på 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
Tilskud: 75% af forventet omsætningstab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.
Periode: 9. marts til 8. juli 2020.
Betingelser: Dokumentation af omsætningstab på over 30% målt fra 9. marts samt begrundelse for årsagssammenhæng til COVID-19 (Maks. 10 ansatte.)

Virksomhedsejerens personlige indkomst for 2020 må ikke overstige kr. 800.000.
Modtagere af folkepension eller sygedagpenge kan ikke modtage kompensation. Virksomhedsejeren skal dokumentere omsætningstabet på over 30% for kompensationsperioden i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Hvis der ikke udarbejdes årsregnskab, opgøres tabsregnskabet på baggrund af momsindberetningerne. Kompensation til er ikke til hindring for evt. at søge lønkompensation til medarbejdere efter punkt 1.1. Freelancere omfattes af en tilsvarende kompensationsmodel. Her er det en betingelse, at personen har haft B- indkomst på minimum kr. 180.000 i 2019, svarende til mindst kr. 15.000 månedligt i gennemsnit. Nystartede freelancere vil også blive dækket, men den konkrete model for dokumentation er endnu ikke fastsat.

2.3. Kompensationsmodel for virksomhedens faste udgifter
De omfattede faste omkostninger omfatter fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter, såsom leasing.
Kriterie for tilskud: Fald i omsætning på mere end 40%.
Tilskud: 80% af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgang er 80-100% 50% af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgang er 60-80% 25% af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgang er 40-60% 100% af faste omkostninger, hvis omfattet af påbud om fuld lukning.
Periode: 9. marts til 8. juli 2020.
Betingelser: Dokumentation/begrundelse for omsætningstab på over 40% Det ansøgte kompensationsbeløb skal mindst udgøre kr. 25.000 for de 3 mdr. Maksimal kompensation udgør kr. 60 mio. pr. virksomhed.

Der kan søges om godtgørelse ud fra de realiserede faste omkostninger i de 3 foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang opgøres for hele eller dele af perioden 9. marts til 8. juli 2020. For at komme i betragtning skal virksomhederne sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter i de tre foregående måneder sammen med en tro og love-erklæring. 80 % af udgiften til revisorbistand godtgøres, hvis ansøgningen om kompensation imødekommes.

2.4. Kompensation til arrangører af større arrangementer
Kriterie for tilskud: Aflysning/udskydelse af arrangement med (potentielt) 350 eller flere deltagere.
Tilskud: Kompensation for fx billetsalg, honorarer til kunstnere,salg af mad og drikkevarer, merchandise samt reklameindtægter. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste.
Periode: 6. marts til 9. juni 2020.
Betingelser: Dokumentation for aflysning, udskydelse eller væsentlig ændring af arrangement
Kapacitet til mindst 350 deltagere.
Arrangementet skulle være afholdt i Danmark og åbent for offentligheden større arrangementer såsom sportsbegivenheder, koncerter, motionsløb m.v. kan søge om kompensation, hvis betingelserne er opfyldte.
Der blev i starten af COVID-19 oprindeligt med aktstykke nr. 106 af 12. marts 2020 etableret en kompensationsordning på i alt kr. 91 mio. til arrangører af større arrangementer, der i perioden 6.-31. marts 2020 blev aflyst, ændret væsentligt eller blev udskudt som følge af COVID-19.

Nu er der så med aktstykke nr. 135 af  1. april 2020 foreslået, at den eksisterende kompensationsordning forlænges til og med den 9. juni 2020 og forhøjes til i alt kr. 585 mio. Det betyder, at arrangøren af arrangementer, der skal afholdes frem til og med den  9. juni 2020, bliver berettigede til kompensation.

2.5. Ansøgning om udbetaling af kompensation
Ansøgninger om støtte kan indgives ud fra forventede omkostninger og tab. I forbindelse med Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol, vil der blive stillet krav om tilbagebetaling med renter, hvis virksomheden ikke opfylder tilskudsbetingelserne. I forbindelse med ansøgningerne skal virksomhedens ledelse indgive en tro- og love erklæring om, at virksom- heden er berettiget til tilskud som anført i ansøgningen. Der skal i forbindelse med tilskudsordningerne tillige indgives revisorerklæring om berettigelsen til tilskud. Der ydes kompensation for 80% af udgiften til udarbejdelse af revisorerklæringerne. Den samme omkostning for virksomheden kan ikke dækkes af flere tilskudsordninger. Ansøgninger om tilskud skal indgives digitalt.
Er du virksomhedsleder, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

2.6. Kan hjælpepakkerne kombineres?
Iflg. Erhvervsstyrelsen kan ”kompensationsordningen for selvstændige” godt kombineres med ”midlertidig lønkompensation”.
Om kombinationsmuligheden også kommer til at gælde for ”kompensation for virksomhedens faste udgifter, det er stadig uvist.
Tingene udvikler sig hele tiden, og det bedste råd er, at holde sig orienteret på www.virksomhedsguiden.dk og her på siden.
Vi er løbende i dialog med Erhvervsstyrelsen og opdaterer her på siden ved nyt.

3. Tiltag til midlertidig forbedring af likviditet
Med det formål at lette likviditeten for danske virksomheder, har regeringen besluttet at udskyde betalingsfrister for en række skatter og afgifter i 2020. Det er dog alene betalingstidspunkterne, som der udskydes. Der skal stadig foretages indberetning som normalt.

3.1. Udskydelse af betalingsfrist for Moms
Måned                                                      Oprindelig betalingsfrist               Udskudt til
Store virksomheder (månedsvis afregning)
Marts Måned                                         27. april 2020                                         25. maj 2020
April Måned                                            25. april 2020                                         25. juni 2020
Maj Måned                                              25. april 2020                                         27. juli 2020

Mellemstore virksomheder (kvartalsvis afregning)
1. kvartal 2020                                        2. juni 2020                                            1. september 2020
2. kvartal 2020                                        1. september 2020                            1. september 2020

Små virksomheder (halvårlig afregning)
1. halvår 2020                                          1. september 2020                            1. marts 2021
2. halvår 2020                                          1. marts 2021                                       1. marts 2021

3.2. Udskydelse af betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag
Betaling af A-skat og AM-bidrag vedrørende perioderne april, maj og juni 2020 udskydes med 4 måneder.
Måned                                                      Oprindelig betalingsfrist               Udskudt til
Store virksomheder:
April måned                                           30. april 2020                                       31. august 2020
Maj måned                                             29. maj 2020                                         30. september 2020
Juni måned                                            30. juni 2020                                         30. oktober 2020

Små virksomheder:
April måned                                          11. maj 2020                                          10. september 2020
Maj måned                                            10. juni 2020                                          12. oktober 2020
Juni måned                                            10. juli 2020                                            10. november 2020
 
3.3. Udskydelse af betalingsfrist for B-skatter
Måned                                                      Oprindelig betalingsfrist               Udskudt til
April måned                                           20. april 2020                                       22. juni 2020
Maj måned                                             20. maj 2020                                         21. december 2020

3.4. Garantiordning for nye lån
Der er etableret garantiordning via Vækstfonden, der skal tilskynde til bankers udlån til driftsfinansiering af virksomheder. Garantiordningen giver bankerne en statsgaranti på 70% af bankernes nye udlån til at dække betydelige omsætningstab på mindst 30% som følge af COVID-19. Der arbejdes på en garantiordning på særligt favorable vilkår for små og mellemstore virksomheder. Denne ordning er dog endnu ikke konkret udmøntet.

3.5. Eksportstøtteordning
Små og mellemstore virksomheder, der får likviditetsmæssige udfordringer bl.a. som følge af brud på virksomhedens værdikæde relateret til COVID-19, kan få en likviditetskaution i Eksportkreditfonden (EKF). Kautionen skal bane vej for nye lån for ca. 1,25 mia. kr. og forventes at hjælpe ca. 250 virksomheder. Bankernes risiko til likviditetskautionen er mindre end ved normale lån.

4. Sygedagpengerefusion
Der er åbnet op for at modtage sygedagpenge fra første sygedag hvis sygefravær er Corona relateret. Dvs. arbejdsgiverperiode / egen periode er nedsat til nul dage mod tidligere 30 dage / 2 uger. Dvs. selvstændige får også ret til refusion fra dag et hvis det er Corona relateret.
Kriterie for tilskud: Medarbejder/selvstændig skal være uarbejdsdygtig pga. af egen sygdom dvs. fravær skyldes enten Corona virus eller medarbejderen følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om at holde sig hjemme - evt. er sendt i karantæne.
Begrænsninger: Hvis medarbejderen selv har valgt at gå i karantæne, er man ikke berettiget. Hvis medarbejderen arbejder hjemmefra, er man ikke berettiget. Gælder med tilbagevirkende kraft fra 27. februar - ophører aut. 1/1 2021.

Sygedagpenge søges via nemrefusion.dk (virk.dk)

5. Afslutning
Vi står klar til at hjælpe jer, uanset om I blot har spørgsmål til kompensationsordningerne eller har behov for konkret assistance. Alle spørgsmål kan ikke her og nu besvares fyldestgørende. Men i takt med at lovene vedtages og der udarbejdes mere konkrete retningslinjer om de enkelte ordninger, vil dette være muligt. Assistancen kan f.eks. være med klarlægning af, om I er berettiget til kompensation, opgørelse af kompensationsbeløbet mv.

For medlemmer af FødevareDanmark med regnskab og bogføring henvises til Regnskabskonsulent, Claus Vestermark som sidder klar til at guide jer i søgeprocesser m.m.
For andre medlemmer af FødevareDanmark henviser vi til egen revisor.

Har i generelle spørgsmål til vores guideline af regeringens hjælpepakker eller er i tvivl om noget? Så kontakt Økonomichef, Torben Stylsvig Pedersen her
Venligst også se udarbejdet eksempel ved alle tre støtteordninger indregnet, hvilket vi pt. ikke ved om er muligt.
Dog er det vores opfattelse, at det er meget sandsynligt, at dette vil være tilfældet.