Ansættelsesret & Personalejura i forbindelse med Coronavirus

30.11.2020 - Aftale om arbejdsfordeling forlænges
Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger ordningen om dele-job til nu at gælde for hele 2021. Se tre-partsaftalen om forlængelse her – dette uanset om aftalen har været brugt i 2020.
Se faktaark om den oprindelige aftale her.

28.09.20 - Lov om ny midlertidig arbejdsfordelingsordning vedtaget.
Folketinget har nu vedtaget lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af COVID-19. Loven fastlægger de nærmere rammer for arbejdsgivere og lønmodtagere, der benytter den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, der er etableret på baggrund af trepartsaftalen af 31. august 2020.
Læs mere i linket herunder.
Lovforslag som vedtaget: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l212/20191_l212_som_vedtaget.pdf
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/covid-19/

03.09.2020 - Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 31. august 2020 indgået en trepartsaftale om en ny og midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked.
Ordningen er et supplement til de eksisterende regler om arbejdsfordeling og har til formål at undgå afskedigelser i lyset af, at lønkompensationsordningen er udløbet den 29. august 2020.
Læs mere om ordningen i filen herunder.

Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning.pdf

08.06.2020 - Lønkompensationsordningen udfases gradvist frem til og med 29. august 2020. Herefter ophører ordningen.
Udfasningen betyder, at lønkompensationsordningen strækker sig over sommeren, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Det er imidlertid ikke tanken, at lønkompensationsordningen skal sikre statslig støtte i den normale ferieperiode. Derfor skal lønmodtagerne, der er omfattet af ordningen holde op til tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. I alle tilfælde bliver virksomheden dog modregnet tre ugers kompensation. Aftale vedhæftet nedenfor.

aftale-om-gradvis-udfasning-af-den-midlertidige-loenkompensationsordning.pdf

02.06.2020 - Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder
Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 pct. af deres igangværende lærlingens løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. 
Løntilskudordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020. 

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2 halvår af 2020.  
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/05/trepartsaftale-over-fem-mia-kr-skal-holde-haanden-under-laerlinge-elever-og-virksomheder/

Opdateret 02.06.2020 

Aftalen med 3F om forlængelse af organisationsaftale er på plads. (hjemsendelse) - aftalen forlænges ikke.
Organisationsaftalen med 3F om muligheden for hjemsendelse er blevet forlænget frem til den 30. april - aftalen forlænges ikke. Bemærk at medarbejdere der ikke er berettiget til dagpenge, ikke er omfattet af aftalen. Bemærk også at tre-partsaftalen om lønrefusion ikke kan kombineres med andre hjemsendelsesaftaler. Du kan derfor ikke benytte denne 3F-aftale (om hjemsendelse), hvis du samtidig ønsker at benytte tre-partsaftalen om lønrefusion til andre medarbejdergrupper.
Husk at din virksomhed SKAL meddele organisationen DSM, hvis virksomheden benytter sig af muligheden.
Det er vigtigt, at du læser hele aftalen igennem, inden du gør brug af muligheden for hjemsendelse.
Aftalen finder du nedenfor.
Opdateret 21.04.2020 - Se også aftale nedenfor om fritagelse for betaling af G-dage ved force majeure og arbejdsfordeling.

Organisationsaftale mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration (PSHR) og DSM.pdf

Hjemsendelse på force majeure for ansatte under overenskomster mellem DSM og NNF
DSM og Fødevareforbundet NNF har d.d. drøftet følger af eventuelle udbrud af Corona-virus i relation og de påvirkninger denne situation kan have for virksomhederne under DSM butiksoverenskomsten og industrioverenskomsten. 
Reglerne om Force majeure kan bringes i anvendelse, når der ikke længere er beskæftigelsesmuligheder for medarbejderne på grund af væsentlig manglende afsætning / ordrenedgang, leveringsvanskeligheder i forhold til råvarer, hjælpestoffer, eller andet der direkte kan relateres til COVID-19. 
DSM skal kontaktes inden aftalen om hjemsendelse benyttes.
Se aftalen i filen herunder. 
Opdateret 21.04.2020 - Se også aftale nedenfor om fritagelse for betaling af G-dage ved force majeure og arbejdsfordeling.

Hjemsendelse på force majeure for ansatte under overenskomster mellem DSM og NNF.pdf

Hjemsendelse med løn
Der er mellem arbejdsmarkedets parter indgået 3-partsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det privat arbejdsmarked. Medarbejderen modtager fortsat fuld løn under hjemsendelsen og virksomheden søger på virk.dk om lønkompensation. Aftalen kan benyttes af virksomheder, der som følge af COVID-19 står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Læs nærmere om aftalen og betingelser her og på nedenstående link:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere
Ved hjemsendelser kan nedenstående blanket benyttes. 

Blanket til brug ved hjemsendelse med løn .pdf

Trepartsaftale om midlertidig lønkompensationsordning til elever
 I nedenstående link finder du oplysninger om indgået trepartsaftale om midlertidig lønkompensationsordning til arbejdsgivere omfatter lærlinge og elever.
https://bm.dk/media/13238/trepartsaftale_loenkompensation_laerlinge.pdf

Hotline om lønkompensation
Virksomheder, der har spørgsmål til trepartsaftalen om lønkompensation, kan få mere information på virksomhedsguiden.dk eller på Erhvervsstyrelsens hotline på telefon 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).


Aftale indgået mellem DSM og NNF omkring arbejdsfordeling
Der er indgået organisationsaftale med NNF om mulighed for etablering af arbejdsfordeling.
Vilkårene for fordelingen fremgår af nedenstående aftale. Husk at din virksomhed SKAL meddele organisationerne (DSM og NNF) om indgået aftale om fordeling, så snart aftalen hos jer er underskrevet. Se nedenstående ansøgning og bilag - som kan printes og udfyldes.
Opdateret 21.04.2020 - Se aftale nedenfor om fritagelse for betaling af G-dage ved force majeure og arbejdsfordeling.

Arbejdsfordeling DSM marts 2020.pdf
Ansøgning om:anmeldelse af arbejdsfordeling.pdf
Personer omfattet af arbejdsfordeling.pdf

Fritagelse for betaling af G-dage ved force majeure og arbejdsfordeling
Der er vedtaget en ny lov om fritagelse for betaling af G-dage ved hjemsendelse under force majeure og arbejdsforening.
Loven betyder, at der i perioden fra og med den 27. marts 2020 til og med den 31. august 2020 ikke skal betales dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som i denne periode bliver omfattet af hjemsendelse eller arbejdsfordeling.
Se aftalen her

Sygedagpengerefusion

Der er den 17. marts vedtaget en lov, der giver arbejdsgivere udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19.
Da der er tale om et midlertidigt initiativ som følge af COVID-19. De midlertidige regler ophører den 1. januar 2021. Se nærmere her.
- En selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændiges uarbejdsdygtighed skyldes COVID-19.
- En selvstændig erhvervsdrivende, som ikke efter er uarbejdsdygtig som følge af COVID-19, men som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i den periode, hvor den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.
- En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes COVID-19 og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser. Refusionen beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere
- For en lønmodtager, der i øvrigt opfylder lovens betingelser, har arbejdsgiveren, uanset at lønmodtageren ikke er uarbejdsdygtig efter § 7, ret til at få refusion fra kommunen for udbetalt løn for den periode, hvor lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.

Se vedhæftet lov om ændring af lov om sygedagpenge herunder.

Lov om ændring af lov om sygedagpenge.pdf

Pasning af barn
Det er medarbejderens eget ansvar at finde alternativ pasning til sit barn, når daginstitutionen – som besluttet af regeringen - lukker fra og med den 16. marts. En løsning på problemet kunne fx være hjemmearbejde, afspadsering, ferieafholdelse eller at tage barnet med på arbejde. Sidstnævnte er ikke altid en hensigtsmæssig løsning og kan være problematisk i forhold til regeringens anbefaling om at undgå tæt fysisk kontakt. Hvis alternative løsninger ikke findes, kan medarbejderen trækkes i løn.
 
Varsling af ferie og afspadsering
Ferieafholdelse eller afspadsering kan på den korte bane være et fornuftigt alternativ til en afskedigelse. Restferie skal jf. ferieloven varsles med 30 dage med mindre særlige omstændigheder hindrer dette. Ved særlige omstændigheder menes upåregnelige forhold, der ikke var til at forudse. FødevareDanmark skønner, at den nuværende Coronasituation ikke var til at forudse – og slet ikke med den styrke og med de konsekvenser den er kommet. Kontakt FødevareDanmark for vejledning i konkrete tilfælde, hvor medarbejdere måtte modsætte sig indgåelse af frivillig aftale om ferieafholdelse uden varsel. Hvis der er opsparet afspadsering, vil afvikling heraf også være et middel til at undgå afskedigelser. Forsøg derfor at indgå frivillig aftale med medarbejderne om afspadsering uden varsel, hvis der ved overenskomst eller ved individuelle aftaler/ansættelseskontrakter er aftalt varsler for afspadsering.
 
Hjemmearbejde
Virksomheden vurderer selv, om der skal etableres mulighed for hjemmearbejde og i så fald af hvem og hvor mange. Det er alene en anbefaling om hjemmearbejde, som regeringen er kommet med den 11. marts. Hvis medarbejderen dokumenterer, at han eller hun ønsker at arbejde hjemme efter sundhedsmyndighedernes anbefaling, vil medarbejderen efter FødevareDanmarks vurdering være berettiget til dette; fx hvis vedkommende er i en særlig risikogruppe for smitte.
 
Løn under karantæne
Regeringen og Sundhedsstyrelsen har den 3. marts opfordret erhvervslivet til at bede medarbejdere, der kommer retur til Danmark efter den 2. marts 2020 fra de særlige risikoområder for smitte med COVID-19, til at holde sig hjemme i 14 dage efter udrejse fra risikoområdet. Hvis arbejdsgiveren har fulgt denne anbefaling (som alene er en anbefaling), vil arbejdsgiveren være forpligtet til at betale løn.  
 
FødevareDanmark har tidligere meldt ud, at en medarbejder, der på lægens anbefaling sættes i karantæne (uden sygdomstegn), ikke vil være berettiget til løn fra arbejdsgiveren. Der har været delte meninger om dette synspunkt, men en gennemgående fortolkning fra arbejdsmarkedets parter er nu, at fraværet ansættelsesretligt behandles som ved sygdom; dvs. i de fleste ansættelsesforhold med ret til løn. Tilsvarende gør sig gældende, hvis medarbejderen på lægelig anbefaling sættes i karantæne under ophold i udlandet og derved er afskåret fra at rejse retur til Danmark.
 
Sygdom
Får medarbejderen konstateret smitte med COVID-19, er de almindelige regler for sygdom gældende; altså betaling af enten løn eller sygedagpenge afhængig af overenskomstforhold, anciennitet, funktionærforhold mv.
 
Reduktion af personalet
Der kan selvsagt blive behov for tilpasning/reduktion af personalet, hvis de negative konsekvenser af COVID-19 fortsætter eller forværres. Et alternativ til opsigelse af medarbejdere kan være indgåelse af en aftale om arbejdsfordeling – se nærmere her, og kontakt FødevareDanmark, hvis behovet bliver aktuelt.
 
Flere overenskomster giver mulighed for hjemsendelse af personale uden varsling i force majeure situationer. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om bestemmelsen kan bringes i anvendelse. Det anbefales, at FødevareDanmark kontaktes, hvis der bliver behov for at reducere i medarbejderstaben som følge af force majeure.
 
Afskedigelse i større omfang
Hvis der påtænkes afskedigelse i større omfang inden for 30 dage, skal Lov om masseafskedigelse iagttages.

Loven finder anvendelse i forbindelse med afskedigelser, som påtænkes foretaget af en arbejdsgiver af en eller flere grunde, som ikke kan tilregnes lønmodtageren selv, når antallet af påtænkte afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage vil udgøre:

1) Mindst 10 i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere.
2) Mindst 10 pct. af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere.
3) Mindst 30 i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.
 
Kontakt FødevareDanmark, hvis der påtænkes afskedigelser i større omfang.
 
Rejse til risikoområder
Udenrigsministeriet opdaterer løbende rejsevejledninger. Hvis en medarbejder trodser Udenrigsministeriets vejledning (rødt eller orange rejseområde), anses dette som selvforskyldt sygdom. Ved selvforskyldt sygdom har medarbejdere ikke krav på løn; heller ikke hvis virksomheden sender vedkommende hjem i de anbefale 14 dage efter rejse til et risikoområde. Hvis virksomheden er bekendt med rejseplaner i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, anbefales det, at virksomheden orienterer medarbejderen om løntræk ved efterfølgende ophold eller karantæne i eget hjem.


Har i spørgsmål til hvordan i evt. skal forholde jer til ovenstående og / eller står i en situation der bekymrer jer? 
Så kan Juridisk Chef i FødevareDanmark, Steen Madsen og Juridisk Konsulent Anne Mette Fruerlund kontaktes på tlf. 50895504 / 50895513 eller mail: smm@fvdanmark.dk / amf@fvdanmark.dk
Vi ser frem til at hjælpe jer!